Psychologia Internetu

Zajęcia z przedmiotu Psychologia Internetu mają za zadanie nie tyle przekazać studentom szczegółową wiedzę o dyscyplinarnych zainteresowaniach siecią (te obecne będą podczas wykładów), co dostarczyć szeregu inspiracji w zakresie działań twórczych. Ćwiczenia mają więc stanowić odpowiedź na szereg pytań: Jakie cechy i umiejętności przesądzają o sukcesie w marketingu? Jak go uprawdopodobnić? Kto/co może stanowić w dzisiejszych czasach inspirację dla nas na gruncie działań komercyjnych w Interencie? 

1. Zajęcia organizacyjne
Na zajęciach omówione zostaną tematy spotkań, literatura, źródła i warunki zaliczenia

2. Twórca w marketingu. Uwarunkowania psychologiczne
Czy wszyscy jednakowo predestynowani do pracy marketingowca? Jakie cechy charakteru i umiejętności ułatwiają karierę w tej branży?

Źródło podstawowe: Art.&Copy (Sztuka reklamy), reż. Doug Pray, 2009. [oglądamy na zajęciach]

3. Psychologia marketingu i jej wykorzystanie w sieci 

Źródło podstawowe: A. Niedzielska, Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego, 2016.

4. Psychologiczne podstawy sieciowego wywierania wpływu. Przykład reklamy społecznej

Ostatnie lata przyniosły wiele przykładów spektakularnych kampanii społecznych i politycznych których źródłem były działania w sieci. Czy sam fakt prowadzenia kampanii przez internet może mieć wpływ na ich skuteczność? Co w dzisiejszych czasach sprawia, że ludzie zmieniają swoje zachowania?

Źródło podstawowe: Jakubowski J. , Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015.

5. Targetowanie behawioralne. Przykład zastosowania na gruncie polityki

Źródło podstawowe: J. Jakubowski, P. Pawełczyk, Postprawda i nowe media: czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Wydaw. Nauk. WNPiD UAM, nr 1 2017, s. 197-212, ISSN 1731-7517.

6. Czy wciąż pozostajemy wewnątrzsterowni? Media społecznościowe i autonomiczność jednostki

Źródło podstawowe: Black Mirror, Nosedive, Sezon 3., reż. Joe Wright, 2016. [oglądamy na zajęciach]

7.  Podsumowanie przedmiotu – test zaliczeniowy

Zasady zaliczenia przedmiotu

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5

5,0

0-10 11-12 13-14 15-16 17-18

19-20

Osoby, które wykażą się regularnym przygotowaniem do zajęć i aktywnością na nich zostaną zwolnione z kolokwium z oceną bardzo dobrą z przedmiotu.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona absencja. Każda kolejna wymagać będzie dodatkowej pracy pisemnej dotyczącej tematyki zajęć, na których pojawiła się „nadprogramowa” nieobecność.

ŹRÓDŁA UZUPEŁNIAJĄCE
Błachnio A., Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2 3–4 (5), s. 225–233.
Blumenthal K., Steve Jobs : człowiek, który myślał inaczej, Warszawa 2012.
Brogan, J. Smith, Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę, Gliwice 2011.
Hejt w sieci, raport ilościowy, red. M. Czplicka.
Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” 2015, nr 25.
Piotrowski N., Konwencja, głupcze!
Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009.
Walter I., Steve Jobs, Kraków 2011.
William J. E., Simon L, Steve Jobs : gdzie pada jabłko?: iPrzewodnik dla nowej generacji, Wrocław 2011.
Włodarczyk J., Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży.
Zając J. M., Krejtz K., Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 2007 tom 2 3–4 (5) 191–200.
Żukowski, Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdegoGliwice, 2017.

Leave a Comment