Marketing polityczny

Zajęcia z marketingu politycznego prowadzone są dla II roku kierunku politologia na studiach licencjackichZajęcia odbywają się w oparciu o symulację kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Zadaniem całości zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego studiowania zagadnień związanych z komunikowaniem politycznym i mediami masowymi.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Analiza rynku politycznego. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć pod linkami: MPiDP1 / MPiDP2. W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 kurs będzie miał formę spotkań stacjonarnych.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Tworzenie programu wyborczego

LITERATURA PODSTAWOWA
Tyrała M., Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 1.

Zadanie 1. W formie 2-3 diagramów spróbujcie określić ideowe obszary centralne i peryferyjne dla swojego kandydata/kandydatki. Na ich podstawie stwórzcie program – postulaty mieszczące się w opisanych obszarach (po ok 3-4 na każdy). Pamiętajcie o cechach ich tworzenia – będzie to podstawa do oceny waszego projektu (konkretne, policzalne, skierowane do wybranych grup odbiorców, możliwe do realizacji w określonym czasie). Stwórzcie też slogan podsumowujący całość waszej pracy programowej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Latarnik wyborczy
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003. Rozdzia VI. Przekazy programowe w prezydenckiej kampanii wyborczej

2. Segmentacja na rynku wyborczym

LITERATURA PODSTAWOWA:
Mazur M. , Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 65-76.
Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich  i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000, s. 20-31.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 3. Na podstawie badań elektoratu, zasad tworzenia segmentów wyborczych i ogólnej wiedzy o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, wyznaczcie trzy grupy docelowe w tworzonej przez siebie strategii, zwięźle je nazwijcie (np. klasa średnia) i dokładnie opiszcie. Wzorujcie się przy tym na opisie zamieszczonym w podręczniku (s. 69). Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci max. 3-stronnicowego raportu w wersji pisemnej.

3. Internetowe narzędzia analityczne w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA
The landscape of Polish B2B software companies (SaaS), February 2020
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Przydatne linki: JasnopisAnswer the PublicUbersugest,

Zadanie 5. Wykorzystajcie minimum dwa narzędzia analityczne z listy przedstawionych na zajęciach. Wykorzystajcie je tworząc raport z 3 rekomendacjami dla strategów, w którym znajdzie się informacja: jakie działania proponujecie i w jaki sposób mają się one przyczynić do zwycięstwa w wyborach.  

4. Social media w marketingu politycznym
LITERATURA PODSTAWOWA:
Bodys M., Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców, „Political Preferences” 2016, no. 12, p. 165-179
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Adamczewska K., Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku, Com.press 2018, nr 1., p. 4-19.
Ceglińska A., Kopeć-Ziemczyk K., Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1(64), p. 57-71
Nowina Konopka M., Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2.
Oświęcimski K, Lakomy M, Ekampanie prezydenckie w USA i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. Kraków 2017.

Zadanie 7. Przygotujcie 15-minutowe prezentacje swoich działań w social media. Uwzględnijcie sukcesy i problemy, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Co się udało a co się nie udało? Co można było zrobić lepiej? 
5. Profil symboliczny i kreowanie wizerunku

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jeziński M. , Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bożyk D. , Obraz polityków – wizerunek rzeczywisty czy odzwierciedlony, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Cichosz M. , (Auto)kreacja wizerunku polityka, Toruń 2007.
Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.

Zadanie 9. Uzupełnijcie formularz profilu symbolicznego swojego kandydata . Na podstawie dokumentu spróbujcie stworzyć ok. 5 rekomendacji w procesie budowania wizerunku komitetu/partii/lidera.

6. Kryzysowy PR w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W., Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 477-510. Rozdz. Negatywne kampanie polityczne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Borowicz M. , Negatywne kampanie wyborcze w ujęciu marketingowym, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczasnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Dombrowicz K. , Czarny public relations – brutalna kampania czy profesjonalizacja rynku wyborczego?, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005.

Zadanie 10. Wykonajcie zadanie przekazane przez prowadzącego dotyczące sytuacji kryzysowej.

7. Debata wyborcza
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 12. Przygotujcie debatę wyborczą między liderami poszczególnych komitetów. Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane poszczególnym komitetom drogą mailową.

8. Audyt projektu i zakończenie przedmiotu

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU
– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii;
– aktywne uczestnictwo w zajęciach będzie dodatkowo promowane podniesieniem oceny o jeden stopień.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ranking kampanii wyborczej (MPiDP1)

Ranking kampanii wyborczej (MPiDP2)

Leave a Comment