Analiza rynku politycznego (mgr)

Zajęcia z przedmiotu Analiza rynku politycznego mają stanowić podstawę badawczo-analityczną dla zarządzania kampaniami politycznymi. Chodzi więc o zdobycie wiedzy i prawidłowe jej przetworzenie w celu odpowiedniego budowania wizerunku kandydatów i partii, wyboru mediów czy stworzenia założeń strategicznych dla kampanii.

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 kurs będzie miał formę zdalną. Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

Sylabus przedmiotu

1. Zajęcia organizacyjne

2. Analiza rynku politycznego i sondaże wyborcze

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zareba A., Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 145-159.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 51-65.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 1. Przeanalizujcie dane z PKW i innych źródeł (aktualnych sondaży wyborczych, raportów marketingowych, danych OBOP itp.) pod kątem planów wyborczych. Na ich podstawie wyznaczcie cele ilościowe i jakościowe w tworzonej strategii marketingowej.

3. Analiza grup docelowych i segmentacja na rynku wyborczym

LITERATURA PODSTAWOWA:
Mazur M. , Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 65-76.
Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich  i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000, s. 20-31.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Przydatne narzędzie: Facebook Audience Insights.

Zadanie 2. Na podstawie badań elektoratu, zasad tworzenia segmentów wyborczych i ogólnej wiedzy o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, wyznaczcie trzy grupy docelowe w tworzonej przez siebie strategii, zwięźle je nazwijcie (np. klasa średnia) i dokładnie opiszcie. Wzorujcie się przy tym na opisie zamieszczonym w podręczniku (s. 69). Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci max. 3-stronnicowego raportu w wersji pisemnej.

Dla chętnych: stworzenie modelu persony-wyborcy partii.

4. Internetowe narzędzia analityczne w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA
The landscape of Polish B2B software companies (SaaS), February 2020
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Przydatne linki: Jasnopis, Answer the Public, Ubersugest,

Zadanie 3. Wykorzystajcie minimum dwa narzędzia analityczne z listy przedstawionych na zajęciach. Wykorzystajcie je tworząc raport z 3 rekomendacjami dla strategów, w którym znajdzie się informacja: jakie działania proponujecie i w jaki sposób mają się one przyczynić do zwycięstwa w wyborach.  

5. Monitoring i analiza social media

LITERATURA PODSTAWOWA
Kurs: Monitoring internetu krok po kroku (dedykowany dla Brand24) [fragmenty oglądamy na zajęciach]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Social Media Monitoring Tools and Services Report Public Excerpts 2018
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Zadanie 4. Załóżcie konto w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystajcie z opcji monitorującej obrane przez Was tematy kampanii, osoby, pytania. Stwórzcie raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania.

 5. Analiza konkurencji politycznej w marketingu

LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 76-88.

Zadanie 5.  Wybierzcie i wykorzystajcie min. dwa z zaprezentowanych narzędzia analizy konkurencji. Opiszcie i zinterpretujcie co najmniej 5 wniosków, które mogą być przydatne w dopełnieniu procesu budowania  wizerunku partii.

Przydatne narzędzie: NapoleonCat

7. Analiza profilu symbolicznego i kreowanie wizerunku

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jeziński M. , Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bożyk D. , Obraz polityków – wizerunek rzeczywisty czy odzwierciedlony, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Cichosz M. , (Auto)kreacja wizerunku polityka, Toruń 2007.
Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.

Zadanie 6. Uzupełnijcie formularz profilu symbolicznego lidera politycznego ugrupowania, na rzecz którego pracujecie. Na podstawie dokumentu spróbujcie stworzyć ok. 5 rekomendacji w procesie budowania wizerunku lidera.

8. Debata wyborcza – analiza materiału źródłowego
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
Materiały źródłowe do analizy: DEBATA Kwaśniewski-Wałęsa 1995 cz. 1., cz. 2.PIERWSZA DEBATA TRUMP – BIDEN 2020DEBATA KOMOROWSKI – DUDA 2015, Debata Tusk – Kaczyński 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 7. Przeprowadźcie analizę otrzymanego materiału źródłowego z debat wyborczych. Weźcie pod uwagę komunikację werbalną, niewerbalną kandydatów, błędy i wykorzystane możliwości, elementy kontekstu itd. Wykorzystajcie narzędzie przekazane przez prowadzącego. Wyniki przedstawcie w formie raportu z wykorzystaniem elementów analizy wizualnej.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

 

 

Tabela punktów

 Zespół 1. Zespół 2. Zespół 3.  Zespół 4.
Raport 1.    4,0  4,5  3,5  4,0
Raport  2.  4,0  5,0  3,5  3,5
Raport 3.    5,0  4,0  4,5  4,5
Raport  4.   5,0  4,5 5,0  3,5
Raport 5.   5,0 3,0   4,0  3=
Raport 6.  5,0  5,0  4,0  3=
 Raport 7.  5,0  5,0  3,0  4,5
         
Średnia punktów
 5,0  4,5  4,0  3,5

Leave a Comment