Marketing polityczny (ZOS-E)

Zajęcia z marketingu politycznego prowadzone są dla II roku kierunku politologia na studiach licencjackich. Odbywają się one w oparciu o symulację kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Zadaniem całości zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego studiowania zagadnień związanych z komunikowaniem politycznym i mediami masowymi.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 kurs będzie miał formę spotkań stacjonarnych.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne

2. Tworzenie programu wyborczego

LITERATURA PODSTAWOWA
Tyrała M., Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 1.

Zadanie 1. W formie 2-3 diagramów spróbujcie określić ideowe obszary centralne i peryferyjne dla swojego kandydata/kandydatki. Na ich podstawie stwórzcie program – postulaty mieszczące się w opisanych obszarach (po ok 3-4 na każdy). Pamiętajcie o cechach ich tworzenia – będzie to podstawa do oceny waszego projektu (konkretne, policzalne, skierowane do wybranych grup odbiorców, możliwe do realizacji w określonym czasie). Stwórzcie też slogan podsumowujący całość waszej pracy programowej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Latarnik wyborczy
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003. Rozdzia VI. Przekazy programowe w prezydenckiej kampanii wyborczej

3. Analiza i segmentacja na rynku wyborczym

LITERATURA PODSTAWOWA:
Mazur M. , Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 65-76.
Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich  i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000, s. 20-31.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 2. Na podstawie badań elektoratu, zasad tworzenia segmentów wyborczych i ogólnej wiedzy o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, wyznaczcie trzy grupy docelowe w tworzonej przez siebie strategii, zwięźle je nazwijcie (np. klasa średnia) i dokładnie opiszcie. Wzorujcie się przy tym na opisie zamieszczonym w podręczniku (s. 69). Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci max. 3-stronnicowego raportu w wersji pisemnej.

4. Media i sposoby dotarcia do odbiorcy
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 100-102; .
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologicznaGdańsk 2006, s. 239-250.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Stępińska, Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 3. Zaprojektujcie strategię dotarcia do wybranych przez siebie grup docelowych. Pamiętajcie o działaniach zarówno standardowych jak i BTLowych. Starajcie się określić swoje wybory w sposób precyzyjny tj. jeśli wybieracie jako metodę dotarcia prasę drukowaną, to postarajcie się też określić konkretne tytuły itp. Swoje wybory dokonujcie w oparciu o wcześniejsze ustalenia kampanii i wiarygodne dane (raporty, badania itd.). Na razie pomińcie kwestie dotyczące social media.

5. Internetowe narzędzia analityczne w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA
The landscape of Polish B2B software companies (SaaS), February 2020
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Przydatne linki: JasnopisAnswer the PublicUbersugest,

Zadanie 4. Wykorzystajcie minimum dwa narzędzia analityczne z listy przedstawionych na zajęciach. Wykorzystajcie je tworząc raport z 3 rekomendacjami dla strategów, w którym znajdzie się informacja: jakie działania proponujecie i w jaki sposób mają się one przyczynić do zwycięstwa w wyborach.  

6. Social media w marketingu politycznym
LITERATURA PODSTAWOWA:
Bodys M., Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców, „Political Preferences” 2016, no. 12, p. 165-179
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Adamczewska K., Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku, Com.press 2018, nr 1., p. 4-19.
Ceglińska A., Kopeć-Ziemczyk K., Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1(64), p. 57-71
Nowina Konopka M., Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2.
Oświęcimski K, Lakomy M, Ekampanie prezydenckie w USA i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. Kraków 2017.

Zadanie 5. Przeprowadźcie krótką (ok 10 min.) prezentację waszych działań w obszarze social media realizowanych od początku zajęć. Objaśnijcie decyzję dotyczącą wyboru kanałów, przeanalizujcie to co się udało oraz elementy waszych działań, które was nie satysfakcjonują.

7. Profil symboliczny i kreowanie wizerunku

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jeziński M. , Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bożyk D. , Obraz polityków – wizerunek rzeczywisty czy odzwierciedlony, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Cichosz M. , (Auto)kreacja wizerunku polityka, Toruń 2007.
Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.

Zadanie 6. Uzupełnijcie formularz profilu symbolicznego swojego kandydata . Na podstawie dokumentu spróbujcie stworzyć ok. 5 rekomendacji w procesie budowania wizerunku komitetu/partii/lidera.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU
– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii;

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ranking kampanii wyborczej

Leave a Comment