Marketing polityczny

Zajęcia z marketingu politycznego prowadzone są dla II roku kierunku politologia na studiach licencjackich. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje analizę wybranych przykładów i materiałów multimedialnych z historii politycznej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, w szczególności w ostatnich kilkudziesięciu latach. Druga, warsztatowa, odbywa się w oparciu o symulację kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Zadaniem całości zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego studiowania zagadnień związanych z komunikowaniem politycznym i mediami masowymi.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Analiza rynku politycznego. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć tutaj dla grup MPiDP/1 MPiDP/2.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. WSTĘP DO MARKETINGU POLITYCZNEGO. ANALIZA MATERIAŁÓW ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I POLSKI
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 51-65.
Analiza marketingowej kampanii wyborczej na przykładzie amerykańśkich wyborów prezydenckich
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.
P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
A. Stępińska, Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
R. Wiszniowski, Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich
i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000.

 

2. BUDOWANIE WIZERUNKU POLITYCZNEGO W PRAKTYCE
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
D. Bożyk, Obraz polityków – wizerunek rzeczywisty czy odzwierciedlony, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka, Toruń 2007.
B. Ociepka (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.
J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006.
S. Trzeciak, Kampania wyborcza. Strategie sukcesu, Poznań 2007.

3. ELEMENTY KOMUNIKOWANIA WIZUALNEGO
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Napierała, Filozofia reklamy, Kraków 2012.
Rozdz. 4. Komunikacja niewerbalna reklamy
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Kraków 1999.
B. Bergström, Komunikacja wizualna, Warszawa 2009.
A. Kmita, Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych, Sosnowiec 2006.
R. Wiszniowski, Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich
i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000.
Rozdz. 4. Kampania wyborcza

4. MARKETING POLITYCZNY W INTERNECIE
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
D. Batorski, M. Nagraba, J. M. Zając, J. Zbieranek, Internet w kampanii wyborczej 2011, Warszawa 2012.
M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań 2011.
M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010.
J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków 2010.

5. ELEMENTY KRYZYSOWEGO PR W KAMPANII WYBORCZEJ
LITERATURA PODSTAWOWA:
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 477-510.
Rozdz. Negatywne kampanie polityczne
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Borowicz, Negatywne kampanie wyborcze w ujęciu marketingowym, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczasnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
K. Dombrowicz, Czarny public relations – brutalna kampania czy profesjonalizacja rynku wyborczego?,
w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

6. DEBATA WYBORCZA
LITERATURA PODSTAWOWA:
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386.
Rozdz. Debaty wyborcze
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. I. Baruk, Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
A. Benedict, Mowa ciała, Wrocław 2002.
W. Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
J. Pstrąg, Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
W. Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

Kandydat  Maria Kotecka  Andrzej Barski  Adrian Pawłowski  Olivier de Chaud
Raport 1.        
Raport  2.        
Raport 3.        
Raport  4.        
Raport 5.        
Raport  6.        
Raport 7.        
 Raport 8.        
 Raport 9.        
         
         
         
         
Średnia punktów        
Miejsce w sondażu        

Dodaj komentarz