Komunikacja interkulturowa

Wykład z komunikowania międzykulturowego stanowi praktyczne przygotowanie studentów do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Coraz częstsza praca czy studiowanie za granicą wymagają rozwijania wiedzy i kompetencji, które ułatwiają sprawne poruszanie się w obcych nam kulturach. Zajęcia mają więc nie tylko przekazać wiedzę na tematy związane ze stereotypami narodowymi czy komunikowaniem niewerbalnym, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności w zakresie radzenia sobie z szokiem kulturowym, rozpoznawania gestów czy zwyczajów i zasad związanych np. ze spożywaniem posiłków.

S Y L A B U S    P R Z E D M I O T U 

Kierunek: stosunki międzynarodowe

 

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Wstęp do komunikacji interkulturowej
 3. Szok kulturowy i komunikowanie
 4. Tożsamość narodowa
 5. Autostereotypy
 6. Heterostereotypy narodowe
 7. Komunikacja werbalna w przestrzeni międzykulturowej
 8. Komunikacja niewerbalna w przestrzeni międzykulturowej
 9. Międzykulturowe konteksty nowych mediów
 10. Zaliczenie zajęć (egzamin ustny na platformie Teams)

Literatura obowiązkowa:
Marx, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Warszawa 2000, Rozdz. 1–4.
Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, Rozdz. 1. Rola procesów stereotypizacji w stosunkach międzynarodowych, Rozdział 5. Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków
Matsumoto, L. Luang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007., Rozdz. 10. Kultura, język, komunikacja
Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999, Rozdz. 8. Determinant kulturowy w komunikowaniu niewerbalnym
Shuter, Intercultural New Media Studies: The Next Frontier in Intercultural Communication, w: “Journal of Intercultural Communication Research” 2012, nr 41, s. 219-237.

Literatura uzupełniająca:
Meyer E., The Culture Map, New York 2015.
Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 2011.
Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wrocław 2006.
Ting-Toomey, L. C. Chung, Understanding international communication, Los Angeles 2005.
Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków – studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
Mikułkowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2003|
Rozdz. Kultura jako źródło barier w komunikacji międzykulturowej
Matsumoto, L. Luang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
E. Gronbeck, K. Herman, D. Ehninger, A. H. Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001.
T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984.
T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1976.
Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 2011.
Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.
Soliz, D. S. Pfister, (Re)Conceptualizing Intercultural Communication in a Networked Society, „Journal of International and Intercultural Communication” 2011, nr 4, s. 246–251.
Guo-Ming, The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context, „China Media Research” 2012, nr8, s. 1-10.
Devran, Global Class: New Media and Intercultural Communication, “Journal of Arab and Muslim Media Research” 2010, nr 3, s. 89-97.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • zaliczenie końcowego kolokwium (test na platformie Teams na ostatnich zajęciach)
 • aktywność na zajęciach będzie promowana podniesieniem oceny o jeden stopień

Dodaj komentarz