Analiza rynku politycznego

Zajęcia z przedmiotu Analiza rynku politycznego mają stanowić podstawę badawczo-analityczną dla zarządzania kampaniami politycznymi. Chodzi więc o zdobycie wiedzy i prawidłowe jej przetworzenie w celu odpowiedniego budowania wizerunku kandydatów i partii, wyboru mediów czy stworzenia założeń strategicznych dla kampanii.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Marketing polityczny. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć tutaj dla grup MPiDP/1 MPiDP/2.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Analiza rynku politycznego i sondaże wyborcze

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zareba A., Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 145-159.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 1. Przeanalizujcie dane z PKW i innych źródeł (aktualnych sondaży wyborczych, raportów marketingowych, danych OBOP itp.) pod kątem planów wyborczych. Na ich podstawie wyznaczcie cele ilościowe i jakościowe w tworzonej strategii marketingowej.

2. Analiza i segmentacja na rynku wyborczym

LITERATURA PODSTAWOWA:
Mazur M. , Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 65-75.
Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich  i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000, s. 20-31.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 3. Na podstawie badań elektoratu, zasad tworzenia segmentów wyborczych i ogólnej wiedzy o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, wyznaczcie trzy grupy docelowe w tworzonej przez siebie strategii, zwięźle je nazwijcie (np. klasa średnia) i dokładnie opiszcie. Wzorujcie się przy tym na opisie zamieszczonym w podręczniku (s. 69). Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci max. 3-stronnicowego raportu w wersji pisemnej.

3. Monitoring internetu i analiza social media [UWAGA!!! zmiana kolejności tematów. Te zajęcia odbędą się 18 listopada].

LITERATURA PODSTAWOWA
Kurs: Monitoring internetu krok po kroku (dedykowany dla Brand24) [fragmenty oglądamy na zajęciach]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Social Media Monitoring Tools and Services Report Public Excerpts 2018
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Zadanie 6. Załóżcie konto w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystajcie z opcji monitorującej obrane przez Was tematy kampanii. Stwórzcie raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania.

 4. Analiza konkurencji politycznej w marketingu

LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 76-88.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 76-82.

Zadanie 8. Uzupełnijcie formularz profilu symbolicznego swojego kandydata (opcjonalnie, zrealizujcie to ćwiczenie w oparciu o profil jednego z kandydatów/kandydatek w nadchodzących wyborach prezydenckich w Polsce). Stwórzcie mapę percepcji swojego ugrupowania na tle innych biorących udział w wyścigu wyborczym, a take realnie istniejących w Polsce partii parlamentarnych. Opiszcie i zinterpretujcie co najmniej 5 wniosków, które mogą być przydatne w dopełnieniu procesu budowania  wizerunku swojego ugrupowania / komitetu wyborczego.

5. Analiza materiału źródłowego i debata wyborcza
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
Materiały źródłowe do analizy: DEBATA Kwaśniewski-Wałęsa 1995 cz 1., cz. 2., DEBATA CLINTON – TRUMP 2016 – pierwsza, druga, trzeciaDEBATA KOMOROWSKI – DUDA 2015.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 10. Przygotujcie debatę wyborczą między liderami poszczególnych komitetów. Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane poszczególnym komitetom drogą mailową.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

Ranking dla grupy: MPiDP/1

Ranking dla grupy: MPiDP/2

 

Dodaj komentarz