Analiza rynku politycznego

Zajęcia z przedmiotu Analiza rynku politycznego mają stanowić podstawę badawczo-analityczną dla zarządzania kampaniami politycznymi. Chodzi więc o zdobycie wiedzy i prawidłowe jej przetworzenie w celu odpowiedniego budowania wizerunku kandydatów i partii, wyboru mediów czy stworzenia założeń strategicznych dla kampanii.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Marketing polityczny. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć pod linkami: MPiDP1 / MPiDP2. W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 kurs będzie miał formę spotkań stacjonarnych.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne

2. Analiza rynku politycznego i sondaże wyborcze

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zareba A., Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 145-159.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 51-65.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 2. Przeanalizujcie dane z PKW i innych źródeł (aktualnych sondaży wyborczych, raportów marketingowych, danych OBOP itp.) pod kątem planów wyborczych. Na ich podstawie wyznaczcie cele ilościowe i jakościowe w tworzonej strategii marketingowej.

3. Analiza mediów i sposoby dotarcia do odbiorcy
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 100-102; .
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologicznaGdańsk 2006, s. 239-250.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Stępińska, Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 4. Zaprojektujcie strategię dotarcia do wybranych przez siebie grup docelowych. Pamiętajcie o działaniach zarówno standardowych jak i BTLowych. Starajcie się określić swoje wybory w sposób precyzyjny tj. jeśli wybieracie jako metodę dotarcia prasę drukowaną, to postarajcie się też określić konkretne tytuły itp. Swoje wybory dokonujcie w oparciu o wcześniejsze ustalenia kampanii i wiarygodne dane (raporty, badania itd.). Na razie pomińcie kwestie dotyczące social media.

4. Monitoring social media

LITERATURA PODSTAWOWA
Kurs: Monitoring internetu krok po kroku (dedykowany dla Brand24) [fragmenty oglądamy na zajęciach]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Social Media Monitoring Tools and Services Report Public Excerpts 2018
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Zadanie 6. Załóżcie konto w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystajcie z opcji monitorującej obrane przez Was tematy kampanii. Stwórzcie raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych kandydatów i ich kanałów warto także skorzystać z innych narzędzi (np. AnswerthePublic czy SimilarWeb).

 5. Analiza konkurencji politycznej w marketingu

LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 76-88.

Zadanie 8.  Wybierzcie i wykorzystajcie min. dwa z zaprezentowanych narzędzia analizy konkurencji. Opiszcie i zinterpretujcie co najmniej 5 wniosków, które mogą być przydatne w dopełnieniu procesu budowania wizerunku kandydata.

6. Kampanie negatywne – analiza materiału filmowego

LITERATURA PODSTAWOWA:
Get me Roger Stone, reż. Dylan Bank, Daniel DiMauro, Morgan Pehme, 2017. Film dostępny na platformie Netflix.

7. Komunikacja wizualna i autoprezentacja w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
Napierała M., Filozofia reklamy, Kraków 2012. Rozdz. 4. Komunikacja niewerbalna reklamy

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 11. Przeprowadźcie analizę otrzymanego materiału źródłowego z debat wyborczych. Weźcie pod uwagę komunikację werbalną, niewerbalną kandydatów, błędy i wykorzystane możliwości, elementy kontekstu (zagospodarowanie studia, ubiór itp.). Wyniki przedstawcie w formie ok. 15-minutowej prezentacji.

Materiały źródłowe do analizy: DEBATA Kwaśniewski-Wałęsa 1995 cz. 1., cz. 2., PIERWSZA DEBATA TRUMP – BIDEN 2020DEBATA KOMOROWSKI – DUDA 2015. Debata Tusk-Kaczyński.

8. Audyt projektu i zakończenie przedmiotu

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii;
– aktywne uczestnictwo w zajęciach będzie dodatkowo promowane podniesieniem oceny o jeden stopień.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ranking kampanii wyborczej (MPiDP1)

Ranking kampanii wyborczej (MPiDP2)

Leave a Comment