Analiza rynku politycznego

Zajęcia z przedmiotu Analiza rynku politycznego mają stanowić podstawę badawczo-analityczną dla zarządzania kampaniami politycznymi. Chodzi więc o zdobycie wiedzy i prawidłowe jej przetworzenie w celu odpowiedniego budowania wizerunku kandydatów i partii, wyboru mediów czy stworzenia założeń strategicznych dla kampanii.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Marketing polityczny. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć tutaj. W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 kurs będzie miał formę spotkań stacjonarnych.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Analiza rynku politycznego i sondaże wyborcze

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zareba A., Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 145-159.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 51-65.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 1. Przeanalizujcie dane z PKW i innych źródeł (aktualnych sondaży wyborczych, raportów marketingowych, danych OBOP itp.) pod kątem planów wyborczych. Na ich podstawie wyznaczcie cele ilościowe i jakościowe w tworzonej strategii marketingowej.

2. Analiza i segmentacja na rynku wyborczym

LITERATURA PODSTAWOWA:
Mazur M. , Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 65-76.
Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich  i semiprezydenckich: (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wrocław 2000, s. 20-31.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
Michalczyk S. , Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Kolczyński M. , Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 3. Na podstawie badań elektoratu, zasad tworzenia segmentów wyborczych i ogólnej wiedzy o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, wyznaczcie trzy grupy docelowe w tworzonej przez siebie strategii, zwięźle je nazwijcie (np. klasa średnia) i dokładnie opiszcie. Wzorujcie się przy tym na opisie zamieszczonym w podręczniku (s. 69). Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci max. 3-stronnicowego raportu w wersji pisemnej.

3. Monitoring social media

LITERATURA PODSTAWOWA
Kurs: Monitoring internetu krok po kroku (dedykowany dla Brand24) [fragmenty oglądamy na zajęciach]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Social Media Monitoring Tools and Services Report Public Excerpts 2018
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Zadanie 5. Załóżcie konto w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystajcie z opcji monitorującej obrane przez Was tematy kampanii. Stwórzcie raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych kandydatów i ich kanałów warto także skorzystać z innych narzędzi (np. AnswerthePublic czy SimilarWeb).

4. Internetowe narzędzia analityczne w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA
The landscape of Polish B2B software companies (SaaS), February 2020
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Przydatne linki: JasnopisAnswer the PublicUbersugest,

Zadanie 6. Wykorzystajcie minimum dwa narzędzia analityczne z listy przedstawionych na zajęciach. Wykorzystajcie je tworząc raport z 3 rekomendacjami dla strategów, w którym znajdzie się informacja: jakie działania proponujecie i w jaki sposób mają się one przyczynić do zwycięstwa w wyborach.  

 5. Analiza konkurencji politycznej w marketingu

LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 76-88.

Zadanie 8.  Stwórzcie mapę percepcji swojego kandydata na tle innych biorących udział w wyścigu wyborczym. Opiszcie i zinterpretujcie co najmniej 5 wniosków, które mogą być przydatne w dopełnieniu procesu budowania  wizerunku swojego kandydata.

6. Kampanie negatywne – analiza materiału filmowego

LITERATURA PODSTAWOWA:
Get me Roger Stone, reż. Dylan Bank, Daniel DiMauro, Morgan Pehme, 2017. Film dostępny na platformie Netflix.

7. Komunikacja wizualna i autoprezentacja w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
Napierała M., Filozofia reklamy, Kraków 2012. Rozdz. 4. Komunikacja niewerbalna reklamy

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Materiały źródłowe do analizy: DEBATA Kwaśniewski-Wałęsa 1995 cz. 1., cz. 2., PIERWSZA DEBATA TRUMP – BIDEN 2020DEBATA KOMOROWSKI – DUDA 2015. Debata Tusk-Kaczyński.

8. Debata wyborcza
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 11. Przygotujcie debatę wyborczą między liderami poszczególnych komitetów. Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane poszczególnym komitetom drogą mailową.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii;
– aktywne uczestnictwo w zajęciach będzie dodatkowo promowane podniesieniem oceny o jeden stopień.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ranking kampanii wyborczej

Dodaj komentarz