Marketing usług turystycznych – informacje o zajęciach (niestac.)

 WYKŁAD

  1. Czym jest marketing (dzisiaj)?
  2. Specyfika marketingu w turystyce
  3. Zarządzanie produktem i ceną na rynku turystycznym
  4. Techniki wywierania wpływu w marketingu
  5. Promowanie usług w turystyce

ĆWICZENIA

  1. Budowanie strategii marketingowej w praktyce
  2. Tradycyjne narzędzia marketingowe w turystyce
  3. Social media w komunikacji marketingowej
  4. Reklama internetowa i mobile
  5. E-mailing w promocji usług turystycznych

Literatura podstawowa
A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

a) Literatura z zakresu turystyki
Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2011.
K. Orfin, Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012 nr 27, s. 325-334
A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009 nr 42, s. 632-638.
S. Kot, M. Ferencová,. L. Karas, (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego, „Marketing i Rynek” 2012, nr 5.

b) Literatura marketingowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);

– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć;

– napisanie testu z wiedzy obejmującej zagadnienia obecne w literaturze podstawowej oraz treść wykładów. Grupy projektowe, które otrzymają ocenę 4,5 bądź 5,0 zostaną zwolnione z testu.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.