Marketing polityczny (MPiDwP)

Zajęcia z marketingu politycznego prowadzone są dla II roku kierunku politologia na studiach licencjackich. Zajęcia odbywają się w oparciu o symulację kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Zadaniem całości zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego studiowania zagadnień związanych z komunikowaniem politycznym i mediami masowymi.

UWAGA! Zajęcia dla studentów studiów licencjackich są zintegrowane z przedmiotem Analiza rynku politycznego. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć tutaj. W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 kurs będzie miał formę spotkań stacjonarnych.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne

2. Tworzenie programu wyborczego

LITERATURA PODSTAWOWA
Tyrała M., Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 1.

Zadanie 2. W formie 2-3 diagramów spróbujcie określić ideowe obszary centralne i peryferyjne dla swojego kandydata/kandydatki. Na ich podstawie stwórzcie program – postulaty mieszczące się w opisanych obszarach (po ok 3-4 na każdy). Pamiętajcie o cechach ich tworzenia – będzie to podstawa do oceny waszego projektu (konkretne, policzalne, skierowane do wybranych grup odbiorców, możliwe do realizacji w określonym czasie). Stwórzcie też slogan podsumowujący całość waszej pracy programowej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Latarnik wyborczy
Stępińska A. , Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003. Rozdzia VI. Przekazy programowe w prezydenckiej kampanii wyborczej

3. Media i sposoby dotarcia do odbiorcy
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006, s. 100-102; .
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologicznaGdańsk 2006, s. 239-250.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Stępińska, Strategie wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000): założenia i realizacja, Poznań 2003.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Zadanie 4. Zaprojektujcie strategię dotarcia do wybranych przez siebie grup docelowych. Pamiętajcie o działaniach zarówno standardowych jak i BTLowych. Starajcie się określić swoje wybory w sposób precyzyjny tj. jeśli wybieracie jako metodę dotarcia prasę drukowaną, to postarajcie się też określić konkretne tytuły itp. Swoje wybory dokonujcie w oparciu o wcześniejsze ustalenia kampanii i wiarygodne dane (raporty, badania itd.). Na razie pomińcie kwestie dotyczące social media.

4. Social media w marketingu politycznym
LITERATURA PODSTAWOWA:
Bodys M., Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców, „Political Preferences” 2016, no. 12, p. 165-179
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Adamczewska K., Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku, Com.press 2018, nr 1., p. 4-19.
Ceglińska A., Kopeć-Ziemczyk K., Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1(64), p. 57-71
Nowina Konopka M., Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2.
Oświęcimski K, Lakomy M, Ekampanie prezydenckie w USA i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. Kraków 2017.

5. Profil symboliczny i kreowanie wizerunku

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jeziński M. , Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bożyk D. , Obraz polityków – wizerunek rzeczywisty czy odzwierciedlony, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Cichosz M. , (Auto)kreacja wizerunku polityka, Toruń 2007.
Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.

Zadanie 7. Uzupełnijcie formularz profilu symbolicznego swojego kandydata . Na podstawie dokumentu spróbujcie stworzyć ok. 5 rekomendacji w procesie budowania wizerunku komitetu/partii/lidera.

6. Kryzysowy PR w polityce

LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W., Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 477-510. Rozdz. Negatywne kampanie polityczne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Borowicz M. , Negatywne kampanie wyborcze w ujęciu marketingowym, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczasnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007.
Dombrowicz K. , Czarny public relations – brutalna kampania czy profesjonalizacja rynku wyborczego?, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005.

Zadanie 9. Wykonajcie zadanie przekazane przez prowadzącego dotyczące sytuacji kryzysowej.

7. Debata wyborcza – analiza materiału źródłowego
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cwalina W. , Falkowski A. , Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 353-386. Rozdz. Debaty wyborcze
Materiały źródłowe do analizy: DEBATA Kwaśniewski-Wałęsa 1995 cz. 1., cz. 2., PIERWSZA DEBATA TRUMP – BIDEN 2020DEBATA KOMOROWSKI – DUDA 2015, Debata Tusk – Kaczyński 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baruk A. I. , Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców: skuteczne formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Toruń 2006.
Benedict A. , Mowa ciała, Wrocław 2002.
Głodowski W. , Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999.
Pstrąg J. , Werbalne i niewerbalne techniki strategii konwersacyjnego opanowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.
Sikorski W. , Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.

Zadanie 10. Przeprowadźcie analizę otrzymanego materiału źródłowego z debat wyborczych. Weźcie pod uwagę komunikację werbalną, niewerbalną kandydatów, błędy i wykorzystane możliwości, elementy kontekstu (zagospodarowanie studia, ubiór itp.). Wyniki przedstawcie w formie ok. 15-minutowej prezentacji.

8. Audyt projektu i zakończenie przedmiotu

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU
– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów;
– stworzenie systemu komunikacji internetowej w prowadzonej kampanii;
– aktywne uczestnictwo w zajęciach będzie dodatkowo promowane podniesieniem oceny o jeden stopień.
Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ranking kampanii wyborczej