Artykuły

Zachęcam do zapoznania się z tekstami:

A. Stępińska, D. Piontek, J. Jakubowski, Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, „Athenaeum”, nr 56/2017.

J. Jakubowski, P. Pawełczyk, Political marketing in the times of big data, „Przegląd Politologiczny”, nr 3/2017.

J. Jakubowski, P. Pawełczyk, Postprawda i nowe media: czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Wydaw. Nauk. WNPiD UAM, nr 1 2017, s. 197-212, ISSN 1731-7517.

J. Jakubowki, Social Media and (non)shaping of Civic Attitudes, in: Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, ed. B. Pająk-Patkowska, M. Rachwał, Poznań 2016.

J. Jakubowski, I. Olejnik, Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016.

J. Jakubowski, Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku?, e-Politikon nr 24/2017, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, ISSN 2084-5294.

J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w reklamach profrekwencyjnych, [w:] Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Poznań 2016.

J. Jakubowski, Rola dziecka w reklamie społecznej na przykładzie kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przyczynek do badań, [w:] Dziecko w mediach, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, Warszawa 2016.

J. Jakubowski, Badania nad komunikowaniem politycznym. Krajobraz po rewolucji, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2016.

J. Jakubowski, Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015.

J. Jakubowski, Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, w: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2014, s. 141-157.

J. Jakubowski, Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów, red. M. Walencik, Z. Dacko-Pikiewicz, Kraków 2014, ss. 139-150.

J. Jakubowski, Miejsce marketingu politycznego w politologii. Wstęp do rozważań na temat naukowości subdyscypliny, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014, ss. 191-205.

J. Jakubowski, Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie komunikowania politycznego, [w:] Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgosz 2014, ss. 190-209.

J. Jakubowski, Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań 2014, ss. 58-68.

J. Jakubowski, Ł. Scheffs, Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin 2013, ss. 241-255.

J. Jakubowski, Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym? Przykład Polski i Ukrainy, „Державне управління” 2013, nr 208, s. 22-29.

J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, nr specjalny.

J. Jakubowski, Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje” 2012, nr 6.

J. Jakubowski, Rekwizyt jako narzędzie komunikowania politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

J. Jakubowski, Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz 2012.

J. Jakubowski, Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refleksje” 2011, nr 3, ss. 27-42.

Dodaj komentarz