Artykuły

 

Zachęcam do zapoznania się z tekstami:

J. Jakubowski, Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, w: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2014, s.141-157.

J. Jakubowski, Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów, red. M. Walencik, Z. Dacko-Pikiewicz, Kraków 2014, ss. 139-150.

J. Jakubowski, Miejsce marketingu politycznego w politologii. Wstęp do rozważań na temat naukowości subdyscypliny, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014, ss. 191-205.

J. Jakubowski, Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie komunikowania politycznego, [w:] Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgosz 2014, ss. 190-209.

J. Jakubowski, Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań 2014, ss. 58-68.

J. Jakubowski, Ł. Scheffs, Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin 2013, ss. 241-255.

J. Jakubowski, Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym? Przykład Polski i Ukrainy, „Державне управління” 2013, nr 208, s. 22-29.

J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, nr specjalny.

J. Jakubowski, Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje” 2012, nr 6.

J. Jakubowski, Rekwizyt jako narzędzie komunikowania politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

J. Jakubowski, Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz 2012.

J. Jakubowski, Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refleksje” 2011, nr 3, ss. 27-42.

Dodaj komentarz