Artykuły

Zachęcam do zapoznania się z tekstami:

Jakubowski J., Adamczewska K. (2020), Populist political communication in social media: Perspectives of actor and voters. A case study of Paweł Kukiz, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.

Jakubowski J., Halagiera D., Stępińska A. (2020), What populism is about: Topics in the populist discourse on the print media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.

J. Jakubowski (2018), Theoretical background of studies on populist political communication in the social media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań 2020.

Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2020), Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne [w:] Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań.

Jakubowski J. (2019), Euroscepticism in a Pro-European State on the Basis of Media Content Analysis, „Baltic Journal of European Studies”, issue 4.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2019), New Determinants of Political Socialization
in the Internet Age, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.

Jakubowski J. (2018), Podmiotowość polityczna i społeczności internetowe, [w:] Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań.

Jakubowski J. (2018), Intercultural competences and social media: contribution through research, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.

Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2017), Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, „Athenaeum”, nr 56.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Political marketing in the times of big data, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Postprawda i nowe media: czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Jakubowki J. (2016), Social Media and (non)shaping of Civic Attitudes, [w:] Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, ed. B. Pająk-Patkowska, M. Rachwał, Poznań.

Jakubowski J. (2017), Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku?, e-Politikon nr 24.

Jakubowski J., Pająk-Patkowska B. (2016), Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w reklamach profrekwencyjnych, [w:] Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Poznań.

Jakubowski J., Rola dziecka w reklamie społecznej na przykładzie kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przyczynek do badań, [w:] Dziecko w mediach, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, Warszawa.

Jakubowski J. (2016), Badania nad komunikowaniem politycznym. Krajobraz po rewolucji, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.

Jakubowski J., Olejnik I. (2015), Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”.

Jakubowski J. (2015), Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa.

Jakubowski J. (2014), Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, [w:] Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń.

Jakubowski J. (2014), Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów, red. M. Walencik, Z. Dacko-Pikiewicz, Kraków.

Jakubowski J., Miejsce marketingu politycznego w politologii. Wstęp do rozważań na temat naukowości subdyscypliny, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.

Jakubowski J. (2014), Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie komunikowania politycznego, [w:] Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgoszcz.

Jakubowski J. (2014), Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań.

Jakubowski J., Scheffs Ł. (2013), Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin.

J. Jakubowski (2013), Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym? Przykład Polski i Ukrainy, „Державне управління”, nr 208.

J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, nr specjalny.

J. Jakubowski (2012), Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje”, nr 6.

J. Jakubowski (2012), Rekwizyt jako narzędzie komunikowania politycznego„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

J. Jakubowski (2012), Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz.

Jakubowski J. (2011), Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refleksje”, nr 3.

Dodaj komentarz